jQuerychicun

; txt+="Height: " + $("#div1").height(); $("#div1").html(txt); });

jQuery innerWidth() 和 innerHeight() 方法

innerWidth() 方法返回元素的宽度(包括内边距)。

innerHeight() 方法返回元素的高度(包括内边距)。

下面的例子返回指定的 div 元素的 inner-width/height:

实例

$("button").click(function(){
 var txt="";
 txt+="Inner width: " + $("#div1").innerWidth() + "/br";
 txt+="Inner height: " + $("#div1").innerHeight();
 $("#div1").html(txt);
});

jQuery outerWidth() 和 outerHeight() 方法

outerWidth() 方法返回元素的宽度(包括内边距和边框)。

outerHeight() 方法返回元素的高度(包括内边距和边框)。

下面的例子返回指定的 div 元素的 outer-width/height:

实例

$("button").click(function(){
 var txt="";
 txt+="Outer width: " + $("#div1").outerWidth() + "/br";
 txt+="Outer height: " + $("#div1").outerHeight();
 $("#div1").html(txt);
});

=======================================================================================》

outerWidth(true) 方法返回元素的宽度(包括内边距、边框和外边距)。

outerHeight(true) 方法返回元素的高度(包括内边距、边框和外边距)。

实例

$("button").click(function(){
 var txt="";
 txt+="Outer width (+margin): " + $("#div1").outerWidth(true) + "/br";
 txt+="Outer height (+margin): " + $("#div1").outerHeight(true);
 $("#div1").html(txt);
});

jQuery - 更多的 width() 和 height()

下面的例子返回文档(HTML 文档)和窗口(浏览器视口)的宽度和高度:

实例

$("button").click(function(){
 var txt="";
 txt+="Document width/height: " + $(document).width();
 txt+="x" + $(document).height() + "\n";
 txt+="Window width/height: " + $(window).width();
 txt+="x" + $(window).height();
 alert(txt);
});

jQuerychicun

原文地址:http://www.cnblogs.com/qwert1/p/7291537.html


最新回复(0)
/jishuYCNwjACOk6VbjsW1FxJ39hiTaHU_2B3bYD1s9gFw_3D_3D4719075
8 简首页