[Nowcoder]2020牛客暑期多校训练营(第六场)K

题目链接:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/5671/K

题目大意:

k-bag的定义是指:

一个序列恰好有若干个 长度为k的全排列构成

给出一个序列,询问当前序列是否是一个k-bag的连续子序列

题目思路:

这种题基本就是考虑最终状态

考虑最终状态:绝对是在两边加了几个使其变成了k-bag

在两边加可以转换为只在左边加,在左边加又可以转换为把前x个隔离出去

比如 3-bag 2 3 2 3 1 1 在左边+1个,就相当于保留前2个,后面保留了1个

所以说题目就变成了 中间的一部分是否是k-bag

所以思路就变成了枚举所有状态

关键是如何做到整体的On check是否是k-bag

可以考虑每次check不需要重新定义 只需要check n/m个点即可

1 2 3 3 2 1

check这段序列只需要check 第三个位置向前是否可行,第6个位置向前是否可行

所以说思路也就出来了

受限预处理数组f_i,fi表示第i个位置向前是否是全排列

之后checkm次,每次n/m的复杂度,总体就是O(n)的check

预处理f数组就是典型的滑动窗口问题

Note几个坑:

1.当有大于m的数时,NO!

2.本身就是k-bag,NO!

3.不要忘记check保留的数!!保留的数有重复的必然不可以!

4.map处理超时了,手写了哈希散列~

Code:
/*** keep hungry and calm CoolGuang!***/
#pragma GCC optimize(3)
#include bits/stdc++.h
#define debug(x) cout#x":"xendl;
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef pairint,int pp;
const ll INF=1e17;
const int Maxn=2e7+10;
const int maxn =1e6+10;
const int mod= 1e9+7;
const int Mod = 1e6+7;
inline bool read(ll num)
{char in;bool IsN=false;
  in=getchar();if(in==EOF) return false;while(in!='-'(in'0'||in'9')) in=getchar();if(in=='-'){ IsN=true;num=0;}else num=in-'0';while(in=getchar(),in='0'in='9'){num*=10,num+=in-'0';}if(IsN) num=-num;return true;}
ll n,m,p;
ll a[maxn];

ll ncnt = 0;
struct Hash{
  int e,next,w;
}H[maxn];
int head[maxn];
void Insert(ll x,ll wt){
  ll temp=x%Mod;
  for(int i=head[temp];~i;i=H[i].next){
    if(H[i].e==x){
      H[i].w += wt;
      return;
    }
  }
  H[ncnt]=Hash{x,head[temp],wt};
  head[temp]=ncnt++;
}
ll Find(ll x){
  ll temp=x%Mod;
  for(int i=head[temp];~i;i = H[i].next){
    if(H[i].e==x) return H[i].w;
  }
  return 0;
}

ll cnt = 0;
void del(ll x){
  Insert(x,-1);
  if(Find(x)==0) cnt--;
}
void add(int x){
  Insert(x,1);
  if(Find(x) == 1) cnt++;
}

int f[maxn];
int pre[maxn],cur[maxn];
int judge(int x){
  int k = x+m;
  for(;k=n;k+=m) if(!f[k]) return 0;
  if(!pre[x]) return 0;
  if(!cur[k-m+1]) return 0;
  return 1;
}
int work(){
  if(n%m!=0) return 0;
  for(int i=m;i=n;i+=m) if(!f[i]) return 0;
  return 1;
}
int main()
{
  int T;scanf("%d",T);
  while(T--){
    read(n);read(m);
    cnt = 0;
    for(int i=1;i=n;i++) f[i] = pre[i] = cur[i] = 0;
    for(int i=1;i=n;i++) read(a[i]);

    ///1
    int ff = 0;
    for(int i=1;i=n;i++)
      if(a[i]m) ff = 1;
    if(ff){
      printf("NO\n");
      continue;
    }
    ///1

    ///2
    ncnt = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
    for(int i=1;i=min(n,m);i++) add(a[i]);
    if(cnt == m) f[m] = 1;
    for(int i=m+1;i=n;i++){
      del(a[i-m]);
      add(a[i]);
      if(cnt == m) f[i] = 1;
    }
    ///2

    ///3
    ff = work();
    if(ff){
      printf("NO\n");
      continue;
    }
    ///3
    ///4
    pre[0] = 1;
    ncnt = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
    for(int i=1;i=min(m-1,n);i++){
      if(Find(a[i])) pre[i] = 0;
      else pre[i] = pre[i-1];
      Insert(a[i],1);
    }

    cur[n+1] = 1;
    ncnt = 0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
    for(int i=n;i=max(n-m+1,0ll);i--){
      if(Find(a[i])) cur[i] = 0;
      else cur[i] = cur[i+1];
      Insert(a[i],1);
    }
    ///4

    ///5
    int res = 0;
    for(int i=0;i=min(m-1,n);i++){
      int flag = judge(i);
      if(flag){
        res = 1;
        break;
      }
    }
    if(res) printf("YES\n");
    else printf("NO\n");
    ///5
  }
  return 0;
}
/**
1000

**/

 

最新回复(0)
/jishuEaSHKpAHGUIruvNrN3EWmihD3JBK9MUAgiN4AA_3D_3D4794916
8 简首页