JavaScript ES6新特性

一、默认参数 原来的书写
var obj=function(name,age,color){

       name=name||xiaoming;

       age=age||18

       color=color||red

}
新的书写方法
var obj=function(name="xiaoming",age=18,color="red")
二、模板表达式 原来书写
var name="你的名字是"+myname
现在书写
var name=`你的名字${myname}`
三、多行字符串 原来书写
var str="name is xiaoming"

  +"age is 18"

  +"color is red"
现在书写 
var str=`name is xiaoming

  age is 18

  color is red`
四、拆包表达式 原来书写
var data = $('body').data()

  house = data.house,

  mouse = data.mouse
现在书写
var { house, mouse} = $('body').data()
五、箭头函数 原来书写
var _this = this

$('.btn').click(function(event){

  _this.sendData()

})
现在书写
$('.btn').click((event) ={

  this.sendData()

})

 

最新回复(0)
/jishuqUBH5xOHcBeIThCgVygkgYs0GIROrDWlzEXjxg_3D_3D4795373
8 简首页