onnxruntime模型部署流程

 

一、将训练好的模型转换格式为ONNX格式
例如pytorch模型转换:

def torch5onnx(model, save_path):
  """
  :param model:
  :param save_path: XXX/XXX.onnx
  :return:
  """
  model.eval()
  data = torch.rand(1, 3, 224, 224)
  input_names = ["input"] 
  output_names = ["out"] 
  torch.onnx._export(model, data, save_path, export_params=True, opset_version=11, input_names=input_names, output_names=output_names)
  print("torch5onnx finish.")

 

支持动态形状的输入和输出:

def torch5onnx_dynamic(model, save_path):
  """
  :param model:
  :param save_path: XXX/XXX.onnx
  :return:
  """
  model.eval()
  data = torch.rand(1, 3, 224, 224)
  input_names = ["input"] # ncnn需要
  output_names = ["out"] # ncnn需要
  torch.onnx._export(model, data, save_path, export_params=True, opset_version=11, input_names=input_names,
            output_names=output_names, dynamic_axes={'input': [2, 3], 'out': [2, 3]})
  print("torch5onnx finish.")

 

二、安装onnxruntime
注意:onnxruntime-gpu版本在0.4以上时需要CUDA 10

pip install onnxruntime
pip install onnxruntime-gpu

 

onnxruntime帮助文档:

https://microsoft.github.io/onnxruntime/python/tutorial.html

 

三、onnxruntime使用方法
加载模型:

session = onnxruntime.InferenceSession("./dmnet.onnx")

 

加载图片:

img = cv2.imread(img_path)
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
tensor = transforms.ToTensor()(img)
tensor = tensor.unsqueeze_(0)

 

执行推理:
注意:这里的"input"是和转onnx格式时的名字对应的。

result = session.run([], {"input": tensor.cpu().numpy()})

 

最新回复(0)
/jishu2FXnvHqo1EFv_2FGKU_2ByqHmY8nVv_2BMYBX9_2FV26j0y0hwI_3D4795428
8 简首页