LeetCode 1663. 具有给定数值的最小字符串 做题小结

题目
小写字符 的 数值 是它在字母表中的位置(从 1 开始),因此 a 的数值为 1 ,b 的数值为 2 ,c 的数值为 3 ,以此类推。

字符串由若干小写字符组成,字符串的数值 为各字符的数值之和。例如,字符串 "abe" 的数值等于 1 + 2 + 5 = 8 。

给你两个整数 n 和 k 。返回 长度 等于 n 且 数值 等于 k 的 字典序最小 的字符串。

注意,如果字符串 x 在字典排序中位于 y 之前,就认为 x 字典序比 y 小,有以下两种情况:

x 是 y 的一个前缀;
如果 i 是 x[i] != y[i] 的第一个位置,且 x[i] 在字母表中的位置比 y[i] 靠前。
 

示例 1:

输入:n = 3, k = 27
输出:"aay"
解释:字符串的数值为 1 + 1 + 25 = 27,它是数值满足要求且长度等于 3 字典序最小的字符串。
示例 2:

输入:n = 5, k = 73
输出:"aaszz"
 

提示:

1 = n = 105
n = k = 26 * n
代码
class Solution {
  public String getSmallestString(int n, int k) {
    char[] minString = new char[n];
    Arrays.fill(minString, 'a');
    int m = n - 1;
    while (k =m+ 26) { 
      k -= 26;
      minString[m--] = 'z'; // 第m+1位填上z
    }
    if(m=0)minString[m]=(char)('a'+k-m-1);
    return new String(minString);
  }
}
最新回复(0)
/jishu4lxWdFUD6XX0PDWaorMR3TwGDQ6EM1BZ3VGlC2BnngA_3D4858609
8 简首页