LeetCode 5653. 可以形成最大正方形的矩形数目 做题小结

题目
给你一个数组 rectangles ,其中 rectangles[i] = [li, wi] 表示第 i 个矩形的长度为 li 、宽度为 wi 。

如果存在 k 同时满足 k = li 和 k = wi ,就可以将第 i 个矩形切成边长为 k 的正方形。例如,矩形 [4,6] 可以切成边长最大为 4 的正方形。

设 maxLen 为可以从矩形数组 rectangles 切分得到的 最大正方形 的边长。

返回可以切出边长为 maxLen 的正方形的矩形 数目 。

 

示例 1:

输入:rectangles = [[5,8],[3,9],[5,12],[16,5]]
输出:3
解释:能从每个矩形中切出的最大正方形边长分别是 [5,3,5,5] 。
最大正方形的边长为 5 ,可以由 3 个矩形切分得到。
示例 2:

输入:rectangles = [[2,3],[3,7],[4,3],[3,7]]
输出:3
 

提示:

1 = rectangles.length = 1000
rectangles[i].length == 2
1 = li, wi = 109
li != wi

代码
import java.util.Arrays;
class Solution {
  	public int countGoodRectangles(int[][] rectangles) {
		int n=rectangles.length;
		int [] temp=new int[n];
	  for(int i=0;in;i++) {
	  	temp[i]=Math.min(rectangles[i][0], rectangles[i][1]);
	  }
	  int a=0;
	  int b=0;
	  Arrays.sort(temp);
	  a=temp[n-1];
	  System.out.println(Arrays.toString(temp));
	  for(int i=0;in;i++) {
	  	if(temp[i]==a) {
	  		b++;
	  	}
	  }
	  return b;
  }
}
笔记
对一个数组求最大值:
1- 用排序方法
2- 逐一比较方法
	for(int i=1;ia.length;i++) {
				x=Math.max(a[i], a[i-1]);
				a[i]=x;
			}
最新回复(0)
/jishuzrHBVNdpOk07bE1Oe0Nsx_2BW_2BTHvUCCbQcmKM2rWcv_2FY_3D4858619
8 简首页